Το ευρωπαϊκό έργο EPIC στοχεύει στην ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη Διαχείριση Καινοτομίας σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) μέσα από στοχευμένες διαδραστικές ασκήσεις, ηλεκτρονικά εργαλεία, εγχειρίδιο διαχείρισης καινοτομίας και ένα εκπαιδευτικό επιτραπέζιο παιχνίδι.
Για την διεκπεραίωση του έργου συνεργάστηκαν 7 οργανισμοί από Ελλάδα, Κύπρο, Ρουμανία, Ουγγαρία, Πορτογαλία, Σλοβακία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Τί είναι η Καινοτομία;
Η καινοτομία είναι μια πνευματική δραστηριότητα κατά την οποία οι γνώσεις και η δημιουργικότητα παίζουν σημαντικό ρόλο. Συνεπώς, η συνεργασία ομάδων και ατόμων που εργάζονται σε ένα οργανισμό οδηγεί σε εκκόλαψη και υλοποίηση μεγαλύτερου φάσματος ιδεών.
Η έννοια ‘καινοτομία’ μπορεί να αναφέρεται σε βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών, διεργασιών, μάρκετινγκ και οργάνωσης. Οι οργανισμοί που διεκπεραιώνουν δραστηριότητες καινοτομίας, τείνουν να είναι πιο ανθεκτικές στις προκλήσεις της αγοράς ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίας καλύτερης ποιότητας από τον ανταγωνισμό.
Οι αποδοτικές δραστηριότητες και διεργασίες διαχείρισης Καινοτομίας πρέπει να βασίζονται στα ακόλουθα:
1. Σωστή διαχείριση πόρων (χρόνος, κεφάλαιο, ανθρώπινο δυναμικό)
2. Σωστή διαχείριση ποιότητας
3. Σωστή διαχείριση κινδύνων
4. Σωστή διαχείριση έργων καινοτομίας
5. Σωστή διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
6. Σωστή διαχείριση ιδεών και δημιουργικότητα
7. Επένδυση στην ανάπτυξη εταιρικής κουλτούρας καινοτομίας
Τα ποιο πάνω μπορούν να επιτευχθούν με εκπαίδευση και διορισμό ενός Διαχειριστή Καινοτομίας.

Ποιος είναι ο Ρόλος ενός Διαχειριστή Καινοτομίας;
Διαχειριστής Καινοτομίας σε ένα οργανισμό, μπορεί να διοριστεί ένα έμπειρο άτομο που έχει άρτια γνώση του αντικειμένου με το οποίο ασχολείται ο οργανισμός, καλές δεξιότητες επικοινωνίας και διαχείρισης προσωπικού, διευθυντικές δεξιότητες, δεξιότητες διαχείρισης έργων καινοτομίας και ικανότητα να προωθεί ένα κοινό όραμα και στόχους ανάμεσα στο προσωπικό. Έχει καθήκον να εφαρμόζει Συστήματα Διαχείρισης Καινοτομίας (Innovation Management Systems) και διαχειρίζεται σχετικά έργα με στόχο τη βελτίωση διάφορων πτυχών μιας επιχείρησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Διαχείριση Καινοτομίας, Εκπαίδευση, και χρήσιμα Εργαλεία επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου @ ww.epic-project.net