Φταίνε για όλα οι ξενοδόχοι?

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΥΔΙΞΕ

Συμβουλευτική Επιτροπή Μέσης Ξενοδοχειακής Εκπαίδευσης
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Περιεχόμενα
1. Καταγραφή απόψεων Μελών Επιτροπής
2. Αναλυτικές Απόψεις ΠΑΣΥΔΙΞΕ
(α) Το σύστημα και το επίπεδο κατάρτισης,
(β) Το επίπεδο των ιδίων των μαθητών,
(γ) Ο ρόλος των εκπαιδευτών και καθηγητών και
(δ) Οι ξενοδόχοι και οι εντός της μονάδας υπεύθυνοι επιτήρησης.
(ε) Σύστημα πρακτικής κατάρτισης
3. Μέτρα Στήριξης Θεσμού
Καλύτεροι Μαθητές
Καλύτερη Συνεργασία
Καλύτερο Σύστημα
Τελικό Συμπέρασμα

1. Καταγραφή απόψεων Μελών Επιτροπής

Σύμφωνα με τα πρακτικά της προηγούμενης συνάντησης της επιτροπής για το προς συζήτηση αντικείμενο, έχουν καταγραφεί επιγραμματικά οι ακόλουθες απόψεις που επιρρίπτουν σχεδόν πλήρως την ευθύνη της αποτυχίας του θεσμού στους ξενοδόχους.

Εκπρόσωπος ΥΠΠ: «Οι ξενοδόχοι δεν δίνουν την απαιτούμενη σημασία».
«Οι ξενοδόχοι δεν αντιλήφθησαν την φιλοσοφία του σχεδίου»
«Η νοοτροπία των ξενοδόχων δημιουργεί το πρόβλημα»
«Να πειστούν οι ξενοδόχοι για το όφελος τους»

Συντονιστής ΥΠΠ: «Δεν αρέσει στους ξενοδόχους η εναλλαξιμότητα»

Εκπρ. ΟΛΤΕΚ: «Οι ξενοδόχοι αρνούνται να εφαρμόσουν το σχέδιο»

Εκπρ. ΠΕΟ: «Έλλειψη ανταπόκρισης από τους ξενοδόχους»

Εκπρ. ΑΞΙΚ: « Ίσως θα πρέπει να προεπιλεχθούν ξενοδοχεία για να λάβουν μέρος»

Εκπρ. ΔΕΟΚ: «Επενδύουμε άδικα λεφτά για αξιόλογο προσωπικό χωρίς να
αξιοποιείται. Η ΑνΑΔ να καλύπτει πλήρως το κόστος κατάρτισης.»

Εκπρ. ΠΑΣΥΞΕ: «Άδικα κατηγορούνται οι σύνδεσμοι, τα μέλη μας έχουν ενημερωθεί.»

Στις προηγούμενες συναντήσεις ο Σύνδεσμος ΠΑΣΥΔΙΞΕ δεν είχε προσκαλεστεί και άρα δεν έχει εκφράσει την άποψη του για το θέμα.

2. Αναλυτικές Απόψεις ΠΑΣΥΔΙΞΕ

Οι παράγοντες που καθορίσουν το αντικείμενο είναι
(α) το σύστημα και το επίπεδο κατάρτισης,
(β) το επίπεδο των ιδίων των μαθητών,
(γ) η ικανότητα και επίδοση των εκπαιδευτών και καθηγητών
(δ) οι ξενοδόχοι και οι εντός της μονάδας υπεύθυνοι διοίκησης και επιτήρησης και τέλος
(ε) τα κίνητρα επιχειρήσεων, εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων

Αναλυτικά οι διαπιστώσεις μας:

(α) Το σύστημα και το επίπεδο κατάρτισης,

Το σύστημα μέσης επαγγελματικής εκπαίδευσης δεν ανταποκρίνεται επαρκώς στα σημερινά δεδομένα.
Η διδακτέα ύλη, το επίπεδο και ο τρόπος διδασκαλίας, η επαφή με την βιομηχανία, η αύρα και η φήμη γενικά των τεχνικών σχολών δεν προσφέρουν πρόσφορο έδαφος και προοπτική για την βιομηχανία.

Αν ο στόχος των σχολών είναι η ετοιμασία των μαθητών για την βιομηχανία, τότε το δημόσιο σύστημα να κάνει την αυτοκριτική του, γιατί αυτό με τις δικές του ενέργειες και την καινοτομική διάθεση προκαθορίζει την επιτυχία. «Μέτρια συστήματα κατάρτισης δεν παράγουν ιδιοφυίες».

Αξιολόγηση Συστήματος
Επίπεδο κρατικού ενδιαφέροντος = Χρήζει βελτίωσης
Επίπεδο συστήματος και υποδομής = Χρήζει βελτίωσης
Προοπτικές βελτίωσης = Μάλλον αρνητικές

(β) Το επίπεδο των ιδίων των μαθητών,

Η επιλογή των μαθητών για τα ξενοδοχειακά / επισιτιστικά επαγγέλματα δεν γίνεται με γνώμονα την κλίση στα επαγγέλματα αυτά.
Πολλοί μαθητές επιλέγουν το κλάδο ως εύκολη και προσιτή μέθοδο αποφοίτησης.
Η κοινωνική προέλευση των μαθητών είναι «μονομερής προς τα κάτω».
Ο κλάδος πάσχει, όπως κάθε χειρονακτικός τομέας απασχόλησης της σύγχρονης οικονομίας.
Η έλλειψη προοπτικής ανέλιξης τω ν αποφοίτων με ανώτερες επαγγελματικές σχολές και ασφαλώς η εποχικότητα των επαγγελμάτων δυσχεραίνουν την προσέλκυση καλύτερων μαθητών.

Αξιολόγηση / Συμπέρασμα.
Επάρκεια μαθητών = Χαμηλή
Επίπεδο και κλίση μαθητών = Μέτριο
Προοπτικές επαγγελμάτων = Μέτριες μέχρι αρνητικές

(γ) Ο ρόλος των εκπαιδευτών και καθηγητών και

Να αξιολογηθεί από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες το επίπεδο και τρόπος διδασκαλίας .
Να προωθηθεί η περαιτέρω κατάρτιση των ιδίων των εκπαιδευτών
Να επεκταθεί η επαφή των μαθητών / καθηγητών με εμπειρογνώμονες της βιομηχανίας
Να αναβαθμιστούν οι συνθήκες και υποδομή των σχολών

Αξιολόγηση
Επίπεδο διδασκαλίας = Να σχολιαστεί από τους εκπαιδευτικούς
Αποτέλεσμα κατάρτισης = Μέτριο
Επικαιροποίηση γνώσεων = Να σχολιαστεί από τους ίδιους
Συνδρομή στη επιτυχία της κατάρτισης = Να σχολιαστεί από τους ίδιους
Βαθμός συνεργασία με βιομηχανία = Χαμηλός

(δ) Οι ξενοδόχοι και οι εντός της μονάδας υπεύθυνοι επιτήρησης.

Μακροπρόθεσμα η σωστή εκπαίδευση των κυπρίων μαθητών θα αποβεί σε όφελος της βιομηχανίας.
Υπάρχουν επιχειρηματίες που δεν επιθυμούν εμπλοκή τους στην διαδικασία κατάρτισης μαθητών
Πολλοί ξενοδόχοι δεν αφιερώνουν χρόνο σε μαθητές. Οι επιχειρήσεις σκέφτονται με επιχειρηματικά κριτήρια, παλαιότερα οι μαθητές ήταν «φτηνά εργατικά χέρια», σήμερα υπάρχουν οι κοινοτικοί.
Οι λανθασμένες επιλογές του παρελθόντος αποθαρρύνουν νέες τοποθετήσεις .

Αξιολόγηση
Ενδιαφέρον Ξενοδόχων = Χαμηλό μέχρι ανύπαρκτο
Όφελος Ξενοδόχων από τοποθέτηση = Χαμηλό
Συνεργασία και Αλληλεγγύη Ξενοδόχων προς σχολές = χαμηλή

(ε) Σύστημα πρακτικής κατάρτισης

Το σύστημα πρακτικής κατάρτισης δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες της βιομηχανίας.
Ο τρόπος κατάρτισης (χρόνος, εναλλαξιμότητα, έναρξη και αποχώρηση κλπ) δεν ικανοποιούν τις ανάγκες, χωρίς να είναι ο κύριος λόγος έλλειψης ενδιαφέροντος. Το κόστος κατάρτισης αποτελεί επίσης ανασταλτικό παράγοντα, καθότι το επίπεδο παραγωγικότητας είναι πολύ χαμηλό, ενώ ο χρόνος επιτήρησης είναι αυξημένος. Η ΑνΑΔ έχοντας περίσσευμα πόρων από την ξενοδοχειακή βιομηχανία, οφείλει να τα επιστρέψει μέσω αυτής της κατάρτισης.

Η επιλογή μαθητών είναι τυχαία και άρα η επιτυχία της τοποθέτησης είναι συμπτωματική.
Πλείστες φορές οι μαθητές δεν ανταποκρίνονται στις βασικές προσδοκίες.

Αξιολόγηση
Επιλογή μαθητών = τυχαία και συμπτωματική
Ανταπόκριση μαθητών στις προσδοκίες = χαμηλή
Τρόπος κατάρτισης = πιθανόν να χρήζει σημαντικής βελτίωσης
Κόστος κατάρτισης = δεν έπρεπε να επιφορτίζεται το κόστος στην επιχείρηση

3. Μέτρα Στήριξης Θεσμού

Καλύτεροι Μαθητές
· Βελτίωση επιλογής μαθητών (καλύτεροι μαθητές = καλύτεροι εκπαιδευόμενοι)
· Εμπλοκή βιομηχανίας στην ανύψωση του ενδιαφέροντος των μαθητών τρίτης τάξης γυμνασίου
· Επισκέψεις μαθητών 3ης τάξης σε υψηλού επιπέδου μονάδες για θετική προδιάθεση
· Παρουσιάσεις των αρίστων της βιομηχανίας προς υποψήφιους
· Καμπάνιες θετικής εικόνας βιομηχανίας
· Επιχορηγημένες διακοπές για βίωση, ως μέσον προσέλκυσης ενδιαφέροντος

Επίσης
· Βελτίωση επιπέδου προκατάρτισης μαθητών
· Συστηματική προετοιμασία στις σχολές βάση σημερινών αναγκών
· Επιχορηγημένες επισκέψεις / δείπνα σε άριστα ρεστοράν
· Επιχορηγημένες δραστηριότητες σχετικές με τα επαγγέλματα

Καλύτερη Συνεργασία
· Βελτίωση επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των μερών
· Εμπλοκή βιομηχανίας στην διδασκαλία και κατάρτιση
· Παρουσία των αρμοδίων (του belle etage) στο μέτωπο για καλύτερη αντίληψη των δεδομένων
· Εμπλοκή των αρχών στην αντιμετώπιση των ιδιαιτεροτήτων κάποιων περιοχών.

Καλύτερο Σύστημα
· Προεπιλογή μονάδων που θα εμπλέκονται στην κατάρτιση σε συστηματική βάση
· Προεπιλογή ομάδας γειτονικών μονάδων για κοινή τοποθέτηση των μαθητών
· Προεπιλογή καταρτισμένων μεντόρων για φροντίδα και on job training
· Μείωση του κόστους κατάρτισης και παρακολούθησης μαθητών
· Βελτίωση τρόπου και χρόνου κατάρτισης
· Δυνατότητα πρακτική και στην Ελλάδα

Τελικό Συμπέρασμα

Θα ήταν ρομαντική αλλά εκτός πραγματικότητας προσδοκία να αναμενόταν η εμπλοκή των επιχειρηματιών μόνο για ηθικά οφέλη.
Η βιομηχανία θα αγκαλιάσει τους μαθητές τόσο σφικτά όσο περισσότερο αυτοί εξυπηρετούν τις πραγματικές ανάγκες της βιομηχανίας .

Παρόλα αυτά ο Σύνδεσμος μας θα σταθεί αρωγός στην κάθε προσπάθεια να προσελκύσουμε περισσότερους και καλύτερους μαθητές στα ξενοδοχειακά και επισιτιστικά επαγγέλματα, όπως επίσης να τους δίδεται χρόνος και ο χώρος να καταρτιστούν προς βελτίωση του επιπέδου της εθνικής φιλοξενίας.

Πόλυς Καλλής

Πρόεδρος ΔΣ ΠΑΣΥΔΙΞΕ