Κύριο Κωνσταντίνο Πετρίδη 20 Φεβρουαρίου 2015
Υφυπουργό παρά τω Προέδρω
Προεδρικό Μέγαρο
Λευκωσία
Αγαπητέ Κύριε Πετρίδη,

Επικοινωνούμε μαζί σας σε συνέχεια της επιστολής σας με ημερομηνία 06 Φεβρουαρίου 2015, αναφορικά με τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τα θέματα τουρισμού.

Καταρχάς εκφράζουμε την ευαρέσκεια μας και χαιρετίζουμε την απόφαση για τη σύσταση της «Τεχνικής Επιτροπής», και αναμένουμε όπως ο ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.ΞΕ έχει ενεργό ρόλο λαμβάνοντας μέρος στις εκάστοτε συνεδριάσεις και εκφράζοντας τις απόψεις του όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο.

Θεωρούμε όμως αναγκαίο όπως η ομάδα της συγκεκριμένης επιτροπής αποτελείται από ένα ‘υγιή’ συνδυασμό μελών τόσο της δημόσιας και κυβερνητικής υπηρεσίας όσο και από άτομα του ιδιωτικού τομέα (ξενοδοχείων, τουριστικών καταλυμάτων, εστιατορίων, και γραφείων Τουρισμού) τα οποία αντιπροσωπεύονται από επαγγελματικούς συνδέσμους.

Γνωρίζοντας επίσης ότι η τουριστική μας βιομηχανία παραμένει επιρρεπές στον επηρεασμό από ασταθής εξωγενείς παραμέτρους σε ένα ιδιαίτερα απρόβλεπτο παγκόσμιο περιβάλλον, θεωρούμε πολύ σημαντικό όπως η συγκεκριμένη επιτροπή συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα έτσι ώστε να εξετάζονται καινούργια θέματα τουρισμού αλλά και να αξιολογεί την πρακτική πρόοδο προηγούμενων αποφάσεων και εισηγήσεων.

Μας βρίσκεται απόλυτα σύμφωνους στην απόφαση πως πρέπει να υπάρξει άρση των αχρείαστων περιορισμών της νομοθεσίας καθιστώντας όλους μας έτσι πιο ευέλικτους, με αποτέλεσμα να προσαρμοζόμαστε πιο γρήγορα στις εναλλασσόμενες ανάγκες της παγκόσμιας αγοράς.

Αποστολή του Παγκύπριου Συνδέσμου Διευθυντών Ξενοδοχείων είναι η ουσιαστική συνδρομή στην ανάπτυξη και αναβάθμιση του Κυπριακού Τουρισμού αλλά παράλληλα έχουμε σαν πρώτιστο ρόλο την προστασία και διασφάλιση των επαγγελματικών καθηκόντων και κριτήριων των Διευθυντών και Διευθυντικών στελεχών της Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας.
Για αυτό τον λόγο σε πρώτο στάδιο επισυνάπτουμε τις εισηγήσεις μας σχετικά με την νομοθεσία που αφορά τη θέση του Διευθυντή Ξενοδοχείου.

Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι ο ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.ΞΕ. θεωρεί πως όποια πιθανή σκέψη για κατάργηση των ακαδημαϊκών προσόντων των διευθυντών ξενοδοχείων, καθώς και της υποχρέωσης οι διευθυντές ξενοδοχείων να γνωρίζουν καλά την επίσημη γλώσσα της Κύπρου, θα έχει αρνητικές συνέπειες στην προσπάθεια που καταβάλλεται για ποιοτική αναβάθμιση των τουριστικών υπηρεσιών (ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ, ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1979 ΕΩΣ 2005 – Άρθρα 11 και 20) .

Όσο αφορά συγκεκριμένες εισηγήσεις για τις υπόλοιπες νομοθεσίες που διέπουν τα θέματα τουρισμού, αντιλαμβάνεστε ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος μελέτης και σίγουρα συμβολή από άλλους αρμόδιους οργανισμούς και φορείς.

Κλείνοντας θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε πως θα βρείτε τόσο το Διοικητικό Συμβούλιο όσο και όλα τα μέλη του ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.ΞΕ. ένθερμους υποστηρικτές σε όλες τις μελλοντικές και ορθολογιστικές προσπάθειες που έχουν σαν στόχο την ποιοτική ανάπτυξη και αναβάθμιση του Κυπριακού Τουρισμού.

Αναμένουμε τη σύγκλιση της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής ούτως ώστε να τοποθετηθούμε εκτενέστερα.
Με εκτίμηση,

Βάσος Κοιλάνης
Πρόεδρος

——————————————————————————————————————————————————-

Νομοθεσία που αφορά τη θέση Διευθυντή Ξενοδοχείου.

9 του 28/85
7 του 42(Ι)/93.
1. Ποιος προΐσταται του ξενοδοχείου?

(1) Σε κάθε ξενοδοχείο προΐσταται Διευθυντής που έχει τα προσόντα που
αναφέρονται στις επόμενες διατάξεις. Τη διεύθυνση μπορεί να ασκεί
αυτοπροσώπως και ο κύριος της επιχείρησης, φυσικό πρόσωπο, εφόσον έχει αυτά
τα προσόντα.

Η υπογραμμισμένη πρόταση να τροποποιηθεί ως εξής

Προΐσταται διευθυντής και επαρκής επαγγελματική ομάδα στελεχών ανάλογα με το μέγεθος και το επίπεδο της μονάδας.

Διευθυντής μπορεί να θεωρηθεί όποιος απασχολείται μόνιμα και σε συνεχή βάση στο χώρο του ξενοδοχείου

Επαρκής στελέχωση σημαίνει πως για
(α) μονάδες πέραν των 300 κλινών ανεξάρτητα του επιπέδου, πρέπει να υπάρχουν προσοντούχα ανώτερα διευθυντικά στελέχη (διευθυντής τροφίμων και ποτών, διευθυντής τμήματος δωματίων και υποδοχής,).

(β) Για μονάδες πέραν των 400 κλινών απαιτείται παράλληλα η στελέχωση με διευθυντή τμήματος προσωπικού και κατάρτισης, διευθυντή πωλήσεων και μάρκετινγκ.

Η μη επαρκής στελέχωση καθιστά τον επιχειρηματία υπόλογο έναντι των αρχών

2. Ποιος είναι υπεύθυνος έναντι του νόμου?

(2) Ο Διευθυντής είναι υπεύθυνος απέναντι σε κάθε αρχή για τη λειτουργία του
ξενοδοχείου σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς και για την
εκπλήρωση από την επιχείρηση των υποχρεώσεων που ορίζονται απ’ αυτούς.
Επίσης ο Διευθυντής είναι υπεύθυνος για την παροχή στους πελάτες υπηρεσιών και
ανέσεων ανάλογων προς την τάξη στην οποία κατατάσσεται το ξενοδοχείο, για την
καλή συντήρηση αυτού και την επίπλωση του, για την καλή λειτουργία του
μηχανικού εξοπλισμού του και την εξασφάλιση τάξης, ησυχίας και ευπρέπειας σ’
αυτό.

Η υπογραμμισμένη πρόταση να τροποποιηθεί ως εξής

Ο διευθυντής είναι υπεύθυνος απέναντι σε κάθε αρχή, εφόσον ο επιχειρηματίας του παρέχει την απαραίτητη υποδομή, ανθρώπινο δυναμικό και μέσα για την απρόσκοπτη εξάσκηση των καθηκόντων του καθώς και των αυξανόμενων νομικών υποχρεώσεων (υγιεινομικών, ασφάλειας εργασίας κοκ).

Η μη επαρκής στελέχωση εξ υπαιτιότητας του επιχειρηματία τον καθιστά νομικά υπεύθυνο.
3. Τι προσόντα πρέπει να συγκεντρώνει ?

(3) Ο Διευθυντής του ξενοδοχείου πρέπει να συγκεντρώνει τα ακόλουθα
προσόντα:

(α) Οταν πρόκειται για ξενοδοχειακές μονάδες της τάξης των πέντε και τεσσάρων
αστέρων, που αναγράφονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 3 με στοιχεία (α), (β) και (γ),
πρέπει να έχει δίπλωμα ή πτυχίο διετούς τουλάχιστον μεταλυκειακού κύκλου
σπουδών γενικής ξενοδοχειακής μόρφωσης, σε αναγνωρισμένη ανώτερη
ξενοδοχειακή σχολή ή κολλέγιο ή άλλο ισοδύναμο προσόν και πενταετή τουλάχιστον
προϋπηρεσία σε διευθυντική θέση ξενοδοχείου επιπέδου τριών τουλάχιστον
αστέρων·
Η υπογραμμισμένη πρόταση να τροποποιηθεί ως εξής

… να κατέχει τα αναγκαία ακαδημαϊκά προσόντα, να έχει δίπλωμα ή πτυχίο τριτοβάθμιας γενικής ξενοδοχειακής μόρφωσης, σε αναγνωρισμένη ανώτερη ξενοδοχειακή σχολή ή κολλέγιο ή άλλο ισοδύναμο προσόν. Το τι θεωρείται ισοδύναμο προσόν, να αποτελέσει αντικείμενο συμφωνίας με τους επαγγελματικούς συνδέσμους και τον ΠΑΣΥΔΙΞΕ.

Αναγκαία ακαδημαϊκά προσόντα και πείρα πρέπει να έχουν και τα ανώτερα διοικητικά στελέχη του ξενοδοχείου, στελέχη όπως διευθυντές τροφίμων και ποτών, διευθυντής τμήματος υποδοχής κοκ.
(β) (i) Οταν πρόκειται για τα ίδια πιο πάνω ξενοδοχεία της τάξης των τριών
αστέρων και δύο αστέρων δυναμικότητας πέραν από 100 κλίνες, πρέπει να έχει
δίπλωμα ή πτυχίο διετούς τουλάχιστον μεταλυκειακού κύκλου σπουδών γενικής
ξενοδοχειακής μόρφωσης, ξενοδοχειακής ή τουριστικής σχολής ή άλλο ισοδύναμο
προσόν και τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε υπεύθυνη θέση ξενοδοχείου·

(ii) όταν πρόκειται για τα ίδια πιο πάνω ξενοδοχεία της τάξης των δύο αστέρων
και μέχρι 100 κλίνες, πρέπει να έχει τουλάχιστον απολυτήριο ξενοδοχειακής ή
τουριστικής σχολής και τριετή τουλάχιστον υπηρεσία σε υπεύθυνη θέση
ξενοδοχείου:

Νοείται ότι οι παράγραφοι (α) και (β) δεν εφαρμόζονται σε διευθυντές ξενοδοχείων
οι οποίοι κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου,
συγκεντρώνουν τα προσόντα που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) οι
οποίες καταργούνται με το παρόν άρθρο.

(γ) Οταν πρόκειται για τα ίδια πιο πάνω ξενοδοχεία της τάξης του ενός αστέρα,
πρέπει να έχει τουλάχιστο πτυχίο σπουδών σχολής μέσης ή αντίστοιχης με αυτή
εκπαίδευσης, και διετή τουλάχιστο προϋπηρεσία ως επιχειρηματίας ξενοδόχος ή
ξενοδοχοϋπάλληλος·
(δ) για όλες τις ξενοδοχειακές μονάδες πρέπει-

(i) Να γνωρίζει καλά εκτός από την επίσημη και μια τουλάχιστο ξένη γλώσσα από
τις επικρατέστερες, τουριστικά όταν πρόκειται για ξενοδοχεία της τάξης των πέντε,
τεσσάρων και τριών αστέρων, και στοιχεία μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας για τις
άλλες περιπτώσεις·

Η υπογραμμισμένη πρόταση να τροποποιηθεί ως εξής

Να μην τροποποιηθεί

(ii) να έχει ηλικία άνω των 25 ετών·

(iii) να μην έχει καταδικασθεί για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβιασμό, αδίκημα
κατά των ηθών, για παράβαση των νόμων για την προστασία του συναλλάγματος,
για λαθρεμπόριο ή για χρήση ή διευκόλυνση στη χρήση ναρκωτικών ή να μην έχει
καταδικαστεί σε πρόστιμο που να υπερβαίνει τις πενήντα λίρες ή σε φυλάκιση για
παράβαση της ξενοδοχειακής νομοθεσίας που ισχύει από καιρό σε καιρό·
(ιν) να έχει το ήθος που αρμόζει για το λειτούργημα της διεύθυνσης ξενοδοχειακής
μονάδας.

Η υπογραμμισμένη πρόταση να τροποποιηθεί ως εξής

Να έχει λευκό ποινικό μητρώο
(4) Η πρόσληψη διευθυντή ενεργείται έπειτα από έγκριση του Διοικητικού
Συμβουλίου, το οποίο εξετάζει τα προσόντα του προσώπου που προτείνεται και
εκτιμά τις ικανότητες και την πείρα του.

5. Άσκηση καθηκόντων σε πέραν του ενός ξενοδοχείου

(5) Απαγορεύεται η άσκηση καθηκόντων διευθυντή σε περισσότερα από ένα
ξενοδοχεία από το ίδιο πρόσωπο, εκτός αν πρόκειται για ξενοδοχεία τα οποία
ανήκουν στον ίδιο κύριο, βρίσκονται στην ίδια τουριστική περιοχή και έχουν
συνολική δυναμικότητα μέχρι 150 κλίνες.
Η υπογραμμισμένη πρόταση να τροποποιηθεί ως εξής

Η άσκηση καθηκόντων διευθυντή σε περισσότερα από ένα ξενοδοχεία επιτρέπεται εφόσον ο εν λόγω διευθυντής ασκεί καθήκοντα διευθυντή περιφέρειας και επίσης σε κάθε μονάδα εργοδοτείται επί τόπου επαρκές αριθμός κατάλληλα καταρτισμένων ανώτερων στελεχών.

Τα προσόντα των στελεχών να είναι όπως καθορίζεται από στο καταστατικό του ΠΑΣΥΔΙΞΕ.
Ο αριθμός των ανώτερων αυτών στελεχών να είναι αρκετός για να διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία της μονάδας χωρίς να απαιτείται η εξουθενωτική παρουσία αυτών των στελεχών. Ένας στέλεχος πέραν του περιφερειακού μέχρι 150 κλίνες, δύο μέχρι 200 κλίνες κλπ.

Επίσης τα ξενοδοχεία πρέπει να ευρίσκονται στην ίδια περιοχή και να έχουν την ίδια ή παρόμοια δομή. Η συνολική δύναμη των δυο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 400 κλίνες.
6. Εξαιρέσεις στην εφαρμογή των ανωτέρω

(6) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εξουσία να μην απαιτεί την εφαρμογή των
διατάξεων του παρόντος άρθρου σε ό,τι αφορά τα ακαδημαϊκά προσόντα, αν
ικανοποιηθεί με τα λοιπά ακαδημαϊκά προσόντα, την πείρα και την ικανότητα του
αιτητή και ότι ένεκα των ειδικών συνθηκών της περίπτωσης, θα ήταν εύλογο να μην
απαιτεί την εφαρμογή των διατάξεων αυτών:

Νοείται ότι η πρόνοια του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις
ξενοδοχείων τεσσάρων και πέντε αστέρων και ξενοδοχείων τριών αστέρων με
δυναμικότητα πέραν των 150 κλινών.

Η υπογραμμισμένη πρόταση να τροποποιηθεί ως εξής

…. Αν ικανοποιηθεί με τα λοιπά ακαδημαϊκά προσόντα, την πείρα και την ικανότητα του
αιτητή και εφόσον οι ειδικές αυτές συνθήκες δεν μειώνουν το επίπεδο επαγγελματικότητας στην επιχείρηση και δεν επιφορτίζουν τα υπόλοιπα στελέχη με επιπλέον καθήκοντα πέραν των δικών τους.

Η εξαίρεση μπορεί να ισχύσει για ξενοδοχεία τεσσάρων αστέρων μικρότερα των 200 κλινών.