Δέσμη δράσεων και κινήτρων για αειφόρα τουριστική ανάπτυξη.

Του Πόλυ Καλλή (Πρώην Προέδρου ΠΑΣΥΔΙΞΕ)

Σε πρόσφατες αναφορές του, ο Προέδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι ‘θα συνεχίσει να εργάζεται για διασφάλιση της βιώσιμης και αειφόρουανάπτυξης του τουρισμού και ευρύτερα της οικονομίας’.

Αναμφισβήτητα έχουν γίνει και γίνονται πολλά για την επιχειρηματική ανάπτυξη στον τομέα του τουρισμού, μιας όμως επιχορηγούμενης ανάπτυξης που εμπερικλείει τον κίνδυνο να μην εναρμονίζονται έγκαιρα οι παράλληλες υποδομές, ειδικά η αγορά εργασίας και άρα η προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών.

Η μεγάλη έλλειψη σε χαμηλόμισθο εργατικό δυναμικό είναι γνωστό διαχρονικό πρόβλημα. Ως αποτέλεσμα τούτου, παρατηρείται μια επιμονή για εισαγωγή εργατικών χεριών από τρίτες χώρες ή απασχόληση φοιτητών, αμφότερες όμως δεν αποτελούν αειφόρες λύσεις.  Αδυναμία επαρκούς στελέχωσης παρατηρείται επίσης μέχρι τις μέσες διευθυντικές θέσεις.

Η στρατηγική επενδύσεων οφείλει απαντήσεις ως προς τη ριζική επίλυση, αμφότερων της πιεστικής έλλειψης και του επίπεδου επαγγελματισμού. Οι σχεδιασμοί ανάπτυξης, κινήτρων και επιχορηγήσεων πρέπει να περιλαμβάνουν ταυτόχρονα  στρατηγική κάλυψης αναγκών σε βασικές υποδομές και ανθρώπινους πόρους, ειδικά (α) στρατηγική ολιστικής τουριστικής παιδείας και εκπαίδευσης, (β) στρατηγική αειφόρας βελτίωσης της απασχόλησης όπως και (γ) στρατηγική εναγκαλισμού των τουριστικών επαγγελμάτων.

Όπως αποδεικνύεται, η πολιτική επανεκκίνησης ήταν επιτυχημένη, κυρίως για επιχειρηματικές και επενδυτικές δραστηριότητες. Η παράλληλη υλοποίηση δέσμης κινήτρων, οικονομικής, κοινωνικής και επαγγελματικής μορφής θα ήταν εξίσου ωφέλιμη, σε μια στρατηγική βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης.

Προς αυτή την κατεύθυνση, ο  Παγκύπριος Σύνδεσμος Διευθυντών Ξενοδοχείων (ΠΑΣΥΔΙΞΕ) έθεσε επανειλημμένα προτάσεις και εισηγήσεις, σαν επιπρόσθετο μέρος της δέσμης επενδυτικών κινήτρων, ακριβώς για να διασφαλιστεί αειφορία και βιωσιμότητα.

  • Τριετές πλάνο υποχρεωτικής επαγγελματικής αναβάθμισης με περιεκτική κατάρτιση και επιμόρφωση, σαν προϋπόθεση των πολεοδομικών κινήτρων.
  • Συστηματικός επαγγελματικός προσανατολισμός των μαθητών, αφού προηγηθεί έγκριση στρατηγικής εναγκαλισμού των τουριστικών επαγγελμάτων.
  • Επεξεργασία δέσμης κινήτρων για χαμηλόμισθες θέσεις εργασίας, όπως κίνητρο παραμονής στον ίδιο εργοδότη ανά διετία, αντισταθμίσματα ή επιδόματα δύσκολων εργασιών, κίνητρα κοινωνικού τουρισμού εκτός της θερινής περιόδου, συνδυασμός εργασίας με ΕΕΕ κοκ.
  • Σχέδιο κατάρτισης και επιμόρφωσης σε εποχιακές μονάδες, διάρκειας 1 μηνός, βάση τριετούς ακαδημαϊκού πλάνου, πριν την επανέναρξη λειτουργίας με χρηματοδότηση κατά 70% από το ταμείο ανεργίας, δράση που εξυπηρετεί παράλληλα την επέκταση της τουριστικής περιόδου.
  • Στρατηγική και σχεδιασμός βελτίωσης της εικόνας των τουριστικών επαγγελμάτων με πρόταξη υφιστάμενων ή νέων πλεονεκτημάτων και προοπτικών.
  • Ανάπτυξη μοντέλων κοινωνικών και αναψυχικώνδραστηριοτήτων σε κατάλληλη περίοδο, ως αντιστάθμισμα εργασίας σε γιορτές και αργίες.
  • Ανταλλαγή, βάση ολοκληρωμένου προγράμματος, στοχευμένων εκπαιδευτικών διαμονών σε συνδυασμό με αναψυχή, επισκέψεις γνωριμίας κοκ.
  • Ανάπτυξη μοντέλων αναγνώρισης και επιβράβευσης, σε εσωτερικό, τοπικό και παγκύπριο επίπεδο με συνδρομή αρμόδιων φορέων, εργοδοτών, συντεχνιών  και ταμείων ευημερίας και ανάλογη προβολή στα ΜΜΕ.

Η ανάπτυξη της χώρας πρέπει ασφαλώς να δημιουργεί επενδυτικές  ευκαιρίες, με παράλληλη όμως ολοκληρωμένη, χωρίς ημίμετρα, στρατηγική επαγγελματικής ανάπτυξης, με την ενεργό συμμετοχή όλων των επιχειρηματικών και επαγγελματικών φορέων. Υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί ‘να διασφαλιστεί μια πιο βιώσιμη και αειφόρος ανάπτυξη του τουρισμού και της οικονομίας ευρύτερα’    (πκ/5-09-19)