ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Μνημόνιο – Εισήγηση προς Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ)
σε κοινή σύσκεψη με τον Βουλευτή Αμμοχώστου Κον Χατζηγιάννη,
και τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Διευθυντών Ξενοδοχείων (ΠΑΣΥΔΙΞΕ).

14 Ιανουαρίου 2010, Ετοιμάστηκε από ΠΑΣΥΔΙΞΕ

1. Αντικείμενο 3
2. Σκοπός 3
3. Επιδίωξη και Στόχος 3
4. ΔΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 4
4.1. Βελτίωση της εθνικής πολιτικής φιλοξενίας 4
4.1.1. Πρότυπο Εθνικής Φιλοξενίας: 4
4.1.2. Εθνική νοοτροπία, κουλτούρα και επαγγελματικό περιβάλλον 4
4.1.3. Δημιουργία κέντρου μελετών και τουριστικής έρευνας 4
4.1.4. Σύσταση συστήματος επαγγελματικής επιβράβευσης 4
4.1.5. Πρότυπα επαγγελματικά προσόντα (ΠΕΠ) 4
4.2. Βελτίωση της υποδομής κατάρτισης 5
4.2.1. Δείκτες μέτρησης επαγγελματισμού. 5
4.2.2. Εκπαίδευση μέσω συνδέσμων. 5
4.2.3. Εκπαιδευτές Διεύθυνσης. 5
4.2.4. Σύμβουλοι διεύθυνσης 5
4.2.5. Υποδομή διδασκαλίας και έρευνας. 5
4.2.6. Διδακτικά και ερευνητικά μέσα. 5
4.3. Βελτίωση ατομικής κατάρτισης διευθυντικών στελεχών 6
4.3.1. Συνέδρια ΠΑΣΥΔΙΞΕ. 6
4.3.2. Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Διεύθυνσης 6
4.3.3. Επιχορηγήσεις συνδρομών 6
4.3.4. Εκπαιδευτικές επισκέψεις εξωτερικού 6
4.3.5. Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε εκπαιδευτικά ή ερευνητικά κέντρα 6
4.3.6. Αναβάθμιση Πτυχίων. 6
4.3.7. Μεταπτυχιακές σπουδές ή Εξειδικεύσεις. 6

1. Αντικείμενο

Εισήγηση προς Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού για την υποστήριξη μέτρων βελτίωσης του επιπέδου των υπηρεσιών στην ξενοδοχειακή βιομηχανία μέσω κατάρτισης και στήριξης των ενεργειών και δράσεων των επαγγελματικών συνδέσμων.

2. Σκοπός

Οι διευθυντές και ανώτερα στελέχη της ξενοδοχειακής βιομηχανίας αποτελούν τους κύριους καθοδηγητές του ανθρώπινου δυναμικού στην τουριστική βιομηχανία.

Η βελτίωση του επιπέδου των προσφερομένων υπηρεσιών της τουριστικής βιομηχανίας μπορεί να υποστηριχτεί τα μέγιστα, μέσω της συνεχούς κατάρτισης των στελεχών και επικαιροποίησης γνώσεων τους. Επίσης μπορεί να υποστηριχτεί η έρευνα και ανάπτυξη στον εθνικό τουρισμό με κυριότερο τομέα την στήριξη της θετικής νοοτροπίας και την κουλτούρα φιλοξενίας γενικότερα.

Τα στελέχη αυτά στην πλειοψηφία τους είναι μέλη του ΠΑΣΥΔΙΞΕ και άλλων επαγγελματικών συνδέσμων. Ο ΠΑΣΥΔΙΞΕ μπορεί να σταθεί αρωγός και να υποβοηθήσει σε ουσιαστικό βαθμό την προσπάθεια αυτή θέτοντας το εθνικό συμφέρον κατάρτισης πέραν από το συμφέρον της επιχείρησης.

3. Επιδίωξη και Στόχος

Τα μέτρα και ενέργειες έρευνα, ανάπτυξης και κατάρτισης προς την επίτευξη των ανωτέρω στόχων να τεθούν στα πλαίσια της επιχορήγησης ή ολικής ανάληψης των κόστων από την ΑνΑΔ.

4. ΔΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

4.1. Βελτίωση της εθνικής πολιτικής φιλοξενίας

Να βελτιωθεί η εθνική τουριστική εικόνα, νοοτροπία και κουλτούρα, μέσω προγραμμάτων ενίσχυσης ή τυποποίησης των σημαντικών πτυχών της

4.1.1. Πρότυπο Εθνικής Φιλοξενίας:
Τυποποίηση προτύπου φιλοξενίας και εισαγωγή του στην βιομηχανία φιλοξενίας (πρόταση βουλευτού Αμμοχώστου Κου Κυριάκου Χατζηγιάννη)
Σύσταση οργάνου για την μελέτη του προτύπου φιλοξενίας
Συγγραφή προτύπου κυπριακής φιλοξενίας
Συγγραφή μετρήσιμων παραμέτρων προς κατάρτιση και υλοποίηση.
Κίνητρα υλοποίησης, επιβραβεύσεις, δημοσιότητα.

4.1.2. Εθνική νοοτροπία, κουλτούρα και επαγγελματικό περιβάλλον
Σύσταση επιτροπής μελέτης και έρευνα της υπάρχουσας νοοτροπίας στην βιομηχανία με όλες τις παραμέτρους και παρενέργειες και εισηγήσεις τρόπων βελτίωσης

4.1.3. Δημιουργία κέντρου μελετών και τουριστικής έρευνας
Σύσταση και δημιουργία κέντρου μελετών και έρευνας στα πρότυπα υπαρχόντων κέντρων εξωτερικού με στενούς δεσμούς με επιφανή κέντρα παγκόσμιας εμβέλειας

4.1.4. Σύσταση συστήματος επαγγελματικής επιβράβευσης
Η σύσταση ειδικού συστήματος για ετήσια επιβράβευση αριστούχων σε κάθε βαθμίδα της ξενοδοχειακής βιομηχανίας.

4.1.5. Πρότυπα επαγγελματικά προσόντα (ΠΕΠ)
Μέτρα για την υλοποίηση των ΠΕΠ στην βιομηχανία όπως σχεδιάστηκαν από την ΑνΑΔ.
Περαιτέρω βελτίωση, δημοσιότητα, εμπλοκή

4.2. Βελτίωση της υποδομής κατάρτισης

Απαιτείται βελτίωση των υποδομών έρευνας, ενημέρωσης, κατάρτισης και διδασκαλίας τόσο εντός των επιχειρήσεων, όσο και γενικότερα στο κλάδο επαγγελματικής κατάρτισης.

4.2.1. Δείκτες μέτρησης επαγγελματισμού.
Σύσταση συντονιστικού οργάνου για παρακολούθηση του επαγγελματικού επιπέδου μέσω θεσμοθετημένων δεικτών μέτρησης με ετήσιες αναφορές

4.2.2. Εκπαίδευση μέσω συνδέσμων.
Διενέργεια εκπαιδευτικών προγραμμάτων από τους επαγγελματικούς συνδέσμους. (ετήσιοι θεσμοί κατάρτισης) και κάλυψη των εξόδων από την ΑνΑΔ. Τα συνέδρια αυτά να τίθενται υπό την αιγίδα της αρχής.

4.2.3. Εκπαιδευτές Διεύθυνσης.
Επανεξέταση (ή διεύρυνση) των κριτηρίων έγκρισης εκπαιδευτών με στόχο να συνάδουν με τις σύγχρονες απαιτήσεις. Δυνατότητα έγκρισης διακεκριμένων εκπαιδευτών ή καθηγητών εξωτερικού όταν πρόκειται για κορυφαίους ή πολύ εξειδικευμένους.

4.2.4. Σύμβουλοι διεύθυνσης
Επιχορήγηση και στήριξη στη συμβουλευτική δράση από έγκριτα διεθνή εκπαιδευτικά ιδρύματα, οργανισμούς ή επιχειρήσεις για βελτίωση του επιπέδου διεύθυνσης στην βιομηχανία.

4.2.5. Υποδομή διδασκαλίας και έρευνας.
Βελτίωση υποδομών διδασκαλίας (χώροι, μέσα κλπ), δημιουργία εκπαιδευτικών βιβλιοθηκών κατ’ επαρχία ή ενδοεπιχειρησιακών.

4.2.6. Διδακτικά και ερευνητικά μέσα.
Δυνατότητα επιχορήγησης αγοράς διδακτικών μέσων, εγχειριδίων, συνδρομών σε παγκόσμιους επαγγελματικούς ιστούς, αγορά μελετών έγκριτων οργανισμών ως μέσα κατάρτισης και έρευνας.

4.3. Βελτίωση ατομικής κατάρτισης διευθυντικών στελεχών

Η βελτίωση του ατομικού επιπέδου κατάρτισης των διευθυντικών στελεχών της ξενοδοχειακής βιομηχανίας να ενισχυθεί με την ουσιαστική στήριξη της αρχής

4.3.1. Συνέδρια ΠΑΣΥΔΙΞΕ.
Πλήρη επιχορήγηση διευθυντικών σεμιναρίων που θα διοργανώνονται από τον επαγγελματικό μας σύνδεσμο ΠΑΣΥΔΙΞΕ.

4.3.2. Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Διεύθυνσης
Δωρεάν συμμετοχή στα ετησία εκπαιδευτικά συνεδρία υψηλού επιπέδου.

4.3.3. Επιχορηγήσεις συνδρομών
Επιχορηγήσεις ή χορηγία συνδρομών ερευνητικών κέντρων, ιστοχώρων υψηλού επιπέδου.

4.3.4. Εκπαιδευτικές επισκέψεις εξωτερικού
Διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων σε αξιόλογα και πρωτοπόρα θέρετρα εσωτερικού ή εξωτερικού για σκοπούς αποκόμισης εμπειριών και έρευνας.

4.3.5. Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε εκπαιδευτικά ή ερευνητικά κέντρα
Διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων σε εκπαιδευτικά ή ερευνητικά κέντρα για σκοπούς ενημέρωσης και μετεκπαίδευσης ή έρευνας.

4.3.6. Αναβάθμιση Πτυχίων.
Δυνατότητα περαιτέρω επιμόρφωσης ή αναβάθμισης πτυχίου μέσα από συνεργασίες με τριτοβάθμια ιδρύματα ή διεθνείς εκπαιδευτικούς οργανισμούς

4.3.7. Μεταπτυχιακές σπουδές ή Εξειδικεύσεις.
Δυνατότητα μεταπτυχιακών σπουδών σε μέλη του ΠΑΣΥΔΙΞΕ για να δύνανται να ανταποκριθούν στα αυξημένα καθήκοντα στο σύγχρονο απαιτητικό περιβάλλον βοηθώντας κατά αυτό τον τρόπο την βελτίωση του επιπέδου στην τουριστική βιομηχανίας της Κύπρου.

Ετοιμάστηκε από Πόλυ Καλλή, Πρόεδρο ΠΑΣΥΔΙΞΕ 2010