Από τις 21 Φεβρουαρίου 2022 σε ισχύ το νέο Σχέδιο Δράσης για την ομαλή
διεξαγωγή πτήσεων και τη λειτουργία των Αερολιμένων
Από τις 21 Φεβρουαρίου 2022 τίθεται σε εφαρμογή το νέο Σχέδιο Δράσης για την
ομαλή διεξαγωγή πτήσεων και τη λειτουργία των Αερολιμένων, κατόπιν σημερινής
απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Για τη μεταβατική περίοδο από τις 21 μέχρι
τις 28 Φεβρουαρίου 2022, όλοι οι επιβάτες που αφικνούνται στους Αερολιμένες
Λάρνακας και Πάφου θα υποβάλλονται υποχρεωτικά σε εξέταση PCR κατά την
άφιξή τους, καταβάλλοντας οι ίδιοι το κόστος.
Επιπρόσθετα, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως οι προϋποθέσεις για κάθε
κατηγορία όπως παρουσιάζονται στο σημείο Γ.2. πιο κάτω (επιβάτες που δεν έχουν
εμβολιαστεί ή δεν κατέχουν εν ισχύι πιστοποιητικό εμβολιασμού ή ανάρρωσης,
ανεξαρτήτως υπηκοότητας) αφορούν τα άτομα ηλικίας 12 ετών και άνω, και όχι 6
ετών, όπως είχε ανακοινωθεί προηγουμένως.
Υπενθυμίζεται ότι το νέο Σχέδιο Δράσης προβλέπει τα εξής:
Α. Κατηγοριοποίηση των χωρών:
Από τις 21 Φεβρουαρίου 2022, η κατηγοριοποίηση των κρατών βάσει του
επιδημιολογικού τους κινδύνου διαφοροποιείται και θα περιλαμβάνει τρεις
κατηγορίες με τον ακόλουθο χρωματικό κώδικα: Πράσινη, Κόκκινη και Γκρίζα
Κατηγορία. Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με το νέο Σχέδιο Δράσης, οι κατηγορίες
Πράσινη και Πορτοκαλί του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων
(ECDC) αντιστοιχούν στην Πράσινη Κατηγορία της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ οι
κατηγορίες Κόκκινο και Βαθύ Κόκκινο αντιστοιχούν στην Κόκκινη Κατηγορία της
Κυπριακής Δημοκρατίας.
Β. Εμβολιασμένοι ή Αναρρώσαντες επιβάτες:
1) Εμβολιασμένοι ή Αναρρώσαντες επιβάτες, ανεξαρτήτως υπηκοότητας και χώρας
αναχώρησης, εξαιρούνται από την υποχρέωση να ικανοποιήσουν τις
προϋποθέσεις της αντίστοιχης κατηγορίας (π.χ. προσκόμιση αρνητικού
αποτελέσματος εργαστηριακής εξέτασης, υποχρέωση για
αυτοπεριορισμό/καραντίνα, έκδοση ειδικής άδειας, κτλ), στην οποία έχει
κατηγοριοποιηθεί το κράτος από το οποίο ταξιδεύουν. Οι εμβολιασμένοι ή
αναρρώσαντες επιβάτες δύνανται να εισέλθουν στην Κυπριακή Δημοκρατία,
δεδομένου ότι πληρούν μια από τις πιο κάτω προϋποθέσεις:
i. Κατέχουν έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού από τις αρμόδιες Αρχές
οποιουδήποτε τρίτου κράτους, είτε
ii. κατέχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή ανάρρωσης που εκδίδεται από
τρίτο κράτος, που περιλαμβάνεται στα τρίτα κράτη που έχουν ενταχθεί στο
Σύστημα Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(EUDCC)
(https://ec.europa.eu/info/publications/commission-implementing-decisionseu-equivalence-covid-19-certificates-issued-non-eu-countries_en), είτε
iii. Κατέχουν Ψηφιακό Πιστοποιητικό Εμβολιασμού ή Ανάρρωσης COVID19 της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβανομένων των χωρών του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) και της Ελβετίας
(EUDCC).
2) Το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή ανάρρωσης θα θεωρείται αποδεκτό μόνο εάν
ισχύουν όλες οι πιο κάτω προϋποθέσεις:
 Έχει εκδοθεί από τις δημόσιες Αρχές των κρατών,
 Το εμβόλιο είναι ένα εκ των: Johnson&Johnson/Janssen, AstraZeneca,
(Vaxzervia, COVISHIELD, SKBio), Pfizer/BioNTech, Moderna, Sputnik V
(Gam-COVID-Vac), Sinopharm (BBIBPCOVID-19), Sinovac (CoronaVac),
Covaxin, Sputnik Light (μόνο ως ενισχυτική δόση σε βασικό σχήμα
εμβολιασμού) και Novavax Nuvaxovid COVID-19.
 Επιβάτες 18 ετών και άνω: Για σκοπούς ταξιδιού, ο επιβάτης θα πρέπει
να έχει λάβει και την ενισχυτική 3
η δόση σε περίπτωση διδοσικού
εμβολίου ή τη 2η δόση σε περίπτωση μονοδοσικού εμβολίου, ενός εκ των
πιο πάνω εμβολίων. Τα πιστοποιητικά εμβολιασμού επιβατών που έχουν
λάβει δύο δόσεις διδοσικού εμβολίου ή μια δόση μονοδοσικού εμβολίου,
γίνονται αποδεκτά μόνο εφόσον δεν έχει παρέλθει περίοδος 9 μηνών
από την ημερομηνία χορήγησης της 2ης δόσης σε περίπτωση διδοσικού
εμβολίου ή της μιας δόσης σε περίπτωση μονοδοσικού εμβολίου,
αντίστοιχα.
 Επιβάτες 18 ετών και κάτω: Για σκοπούς ταξιδιού, ο επιβάτης θεωρείται
ότι έχει ολοκληρώσει το εμβολιαστικό του σχήμα, εάν έχει λάβει τη 2η
δόση σε περίπτωση διδοσικού εμβολίου ή τη μια δόση σε περίπτωση
μονοδοσικού εμβολίου.
 Έχει παρέλθει το χρονικό πλαίσιο για σκοπούς ταξιδιού που καθορίζεται
από το Υπουργείο Υγείας και αναρτάται στην πλατφόρμα
CyprusFlightPass, για το κάθε εμβόλιο.
 Στην περίπτωση πιστοποιητικού ανάρρωσης, η ημερομηνία ταξιδιού δεν
ξεπερνά τις 180 ημέρες από το πρώτο θετικό αποτέλεσμα.
Γ. Επιβάτες που δεν έχουν εμβολιαστεί ή δεν κατέχουν εν ισχύ πιστοποιητικό
εμβολιασμού ή ανάρρωσης:
1) Επιβάτες που δεν έχουν εμβολιαστεί ή δεν κατέχουν εν ισχύ πιστοποιητικό
εμβολιασμού ή ανάρρωσης, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, θα δύνανται να
εισέλθουν στην Κυπριακή Δημοκρατία από οποιοδήποτε κράτος αναχώρησης,
μόνο εφόσον ικανοποιούν τις προϋποθέσεις (π.χ. προσκόμιση αρνητικού
αποτελέσματος εργαστηριακής εξέτασης, υποχρέωση για
αυτοπεριορισμό/καραντίνα, έκδοση ειδικής άδειας, κτλ) της αντίστοιχης
κατηγορίας, στην οποία έχει κατηγοριοποιηθεί το κράτος από το οποίο
ταξιδεύουν.
2) Πράσινη Κατηγορία: Επιβάτες που δεν έχουν εμβολιαστεί ή δεν κατέχουν εν
ισχύ πιστοποιητικό εμβολιασμού ή ανάρρωσης, ηλικίας 12 ετών και άνω, που
επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Κυπριακή Δημοκρατία από χώρα της Πράσινης
Κατηγορίας υποχρεούνται να διενεργούν εργαστηριακή εξέταση PCR με ισχύ 72
ωρών προ της αναχώρησης ή εξέταση rapid test αντιγόνου με ισχύ 24 ώρες προ
της αναχώρησης.
3) Κόκκινη Κατηγορία: Επιβάτες που δεν έχουν εμβολιαστεί ή δεν κατέχουν εν
ισχύ πιστοποιητικό εμβολιασμού ή ανάρρωσης, ηλικίας 12 ετών και άνω, που
επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Κυπριακή Δημοκρατία από χώρα της Κόκκινης
Κατηγορίας υποχρεούνται να:
 διενεργούν εργαστηριακή εξέταση PCR με ισχύ 72 ωρών προ της
αναχώρησης ή εξέταση rapid test αντιγόνου με ισχύ 24 ώρες προ της
αναχώρησης, και
 υποβάλλονται σε διαγνωστική εξέταση PCR κατά την άφιξή τους στους
Αερολιμένες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το κόστος για την εξέταση
επιβαρύνει τον επιβάτη.
4) Γκρίζα Κατηγορία (Ειδικής Άδειας): Από τις χώρες της Γκρίζας Κατηγορίας
(Ειδικής Άδειας/Special Permission), επιτρέπεται η είσοδος στην Κυπριακή
Δημοκρατία μόνο στις ακόλουθες κατηγορίες επιβατών:
 Κύπριοι πολίτες και μέλη της οικογένειάς τους (οι αλλοδαποί σύζυγοι και τα
ανήλικα τέκνα αυτών).
 Νόμιμα διαμένοντα στη Δημοκρατία πρόσωπα.
 Πρόσωπα που δικαιούνται να εισέλθουν στη Δημοκρατία σύμφωνα με τη
Σύμβαση της Βιέννης.
 Ευρωπαίοι πολίτες, πολίτες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ισλανδία,
Λιχτενστάιν, Νορβηγία) και της Ελβετίας.
 Πρόσωπα υπηκοότητας τρίτων κρατών, που δικαιούνται να εισέλθουν στην
Κυπριακή Δημοκρατία, μετά από ειδική άδεια στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
CyprusFlightPass (https://cyprusflightpass.gov.cy/el/special-permissionrequest) που παραχωρείται από την Κυπριακή Δημοκρατία, ως καθορίζεται
στο εν ισχύι περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση
της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα.
Οι επιβάτες που δεν έχουν εμβολιαστεί ή δεν κατέχουν εν ισχύ πιστοποιητικό
εμβολιασμού ή ανάρρωσης, ηλικίας 12 ετών και άνω, που επιτρέπεται να
ταξιδέψουν στην Κυπριακή Δημοκρατία από χώρα της Γκρίζας Κατηγορίας,
υποχρεούνται να:
 διενεργούν εργαστηριακή εξέταση PCR με ισχύ 72 ωρών προ της
αναχώρησης ή εξέταση rapid test αντιγόνου με ισχύ 24 ώρες προ της
αναχώρησης, και
 υποβάλλονται σε διαγνωστική εξέταση PCR κατά την άφιξή τους στους
Αερολιμένες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το κόστος για την εξέταση
επιβαρύνει τον επιβάτη, και
 παραμένουν σε καθεστώς υποχρεωτικού αυτοπεριορισμού 10 ημερών ή 7
ημερών νοουμένου ότι θα υποβληθούν σε εξέταση PCR ή ταχείας
ανίχνευσης αντιγόνου (antigen rapid test) την 7η ημέρα με αρνητικό
αποτέλεσμα με ιδία έξοδα.
 Αναφορικά με επιβάτες που δεν έχουν εμβολιαστεί ή δεν κατέχουν εν ισχύ
πιστοποιητικό εμβολιασμού ή ανάρρωσης και ανήκουν στις περιπτώσεις
των οικιακών εργαζομένων ή οποιωνδήποτε άλλων ατόμων που έχουν
εξασφαλίσει εκ των προτέρων άδεια για εργασία στη Δημοκρατία από τα
αρμόδια Υπουργεία και Τμήματα, καθώς και στις περιπτώσεις των
εργαζομένων στον τομέα της γεωργίας/κτηνοτροφίας, παύει να
εφαρμόζεται η προτέρα απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αναφορικά
με την υποχρέωση προπληρωμής και καραντίνας σε τουριστικά
καταλύματα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Νοείται, ωστόσο ότι και για τους
εν λόγω επιβάτες θα εφαρμόζονται οι αντίστοιχες πιο πάνω προϋποθέσεις
της Γκρίζας Κατηγορίας.
Νοείται ότι, σε περίπτωση δειγματοληπτικού ελέγχου κατά την άφιξη, όλοι
ανεξαιρέτως οι επιβάτες οφείλουν να συμμορφωθούν.
Αναφορικά με την κατηγοριοποίηση των κρατών στην αντίστοιχη κατηγορία της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας CyprusFlightPass αναφέρεται ότι:
1. Για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ΕΟΧ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν,
Νορβηγία) και την Ελβετία, η κατηγοριοποίησή τους από το Υπουργείο Υγείας
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα CyprusFlightPass θα συνεχίσει να βασίζεται
στην κατηγοριοποίησή τους από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και
Ελέγχου Νόσων (ECDC) στον χρωματικό χάρτη που θα καταρτίζεται και θα
δημοσιεύεται σε εβδομαδιαία βάση από το ECDC.
Αναφορικά με τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ΕΟΧ (Ισλανδία,
Λιχτενστάιν, Νορβηγία) και την Ελβετία που θα περιλαμβάνονται στο γκρίζο
χρώμα του χρωματικού χάρτη, το οποίο συνεπάγεται ότι δεν δόθηκαν στο
ECDC από τα εν λόγω κράτη επαρκείς πληροφορίες και συνεπώς δεν είναι
εφικτή η αξιολόγηση των κρατών αυτών από το ECDC, το Υπουργείο Υγείας
θα συνεχίσει να αξιολογεί τα κράτη αυτά και θα αποφασίζει την
κατηγοριοποίηση αυτών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα CyprusFlightPass.
Σε κάθε περίπτωση η κατηγοριοποίηση των εν λόγω κρατών θα είναι από την
πράσινη μέχρι και την κόκκινη κατηγορία.
2. Για τα τρίτα κράτη που περιλαμβάνονται στον επικαιροποιημένο κατάλογο της
Σύστασης του Συμβουλίου, ημερομηνίας 30.6.2020, καθώς και για το
Ηνωμένο Βασίλειο, το Ισραήλ, τη Ρωσία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την
Σαουδική Αραβία, την Ουκρανία, την Ιορδανία, τον Λίβανο, την Αίγυπτο, την
Λευκορωσία, την Σερβία, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, τις Ηνωμένες Πολιτείες
Αμερικής, την Αρμενία, την Γεωργία, τον Καναδά, το Κουβέιτ, την Κίνα
(συμπεριλαμβανομένου και του Χονγκ Κονγκ και του Μακάο), το Ομάν, το
Βατικανό, το Μονακό, τον Άγιο Μαρίνο και την Ανδόρρα, η εβδομαδιαία
αξιολόγηση και η κατηγοριοποίηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
CyprusFlightPass θα συνεχίσει να πραγματοποιείται από το Υπουργείο
Υγείας.
Σε κάθε περίπτωση τα εν λόγω τρίτα κράτη θα κατηγοριοποιούνται από το
Υπουργείο Υγείας, κατά ανάλογο τρόπο με τα κράτη μέλη της ΕΕ/ΕΟΧ
(Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος) και την
Ελβετία, από την Πράσινη μέχρι και την Κόκκινη Κατηγορία.
3. Τα τρίτα κράτη που δεν περιλαμβάνονται στην παράγραφο 2, δεν θα
κατηγοριοποιούνται από το Υπουργείο Υγείας και θα ταξινομούνται
αυτομάτως στην Γκρίζα Κατηγορία (Κατηγορία Ειδικής Αδείας/Special
Permission).
Η δυνατότητα επιλογής εργαστηριακής εξέτασης κατά την άφιξη στην Κυπριακή
Δημοκρατία για τους Κύπριους πολίτες, περιλαμβανομένων αλλοδαπών συζύγων
και των ανήλικων τέκνων αυτών, για όλα τα νόμιμα διαμένοντα στη Δημοκρατία
πρόσωπα και για τα πρόσωπα που δικαιούνται να εισέλθουν στη Δημοκρατία
σύμφωνα με τη Συνθήκη της Βιέννης, παύει να υφίσταται.
Υπενθυμίζεται ότι όλοι ανεξαιρέτως οι επιβάτες υποχρεούνται να
συμπληρώνουν το CyprusFlightPass, εντός 48 ωρών πριν την έναρξη του
ταξιδιού τους.
____________
18.02.2022