ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΛΟΣ, ΤΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ?

1. Ο αριθμός των μελών με τα οποία ο Σύνδεσμος θα είναι εγγεγραμμένος θα είναι απεριόριστος.

2. Οι υπογραφείς του Ιδρυτικού Εγγράφου (Ιδρυτικά Μέλη) καθίστανται Μέλη και μελλοντικώς τα πρόσωπα που θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο ότι κατέχουν τα αναγκαία ως κατωτέρω καθορίζονται προσόντα θα γίνονται αποδεκτά ως Μέλη.

3. Τα άτομα τα οποία κατέχουν τα προσόντα που αναφέρονται κατωτέρω είναι εκλέξιμοι για έγγραφη ως Μέλη:

(α) Οι υπηρετούντες ως Διευθυντές οποιουδήποτε ξενοδοχείου τριών, τεσσάρων ή πέντε αστέρων ή οποιουδήποτε συγκροτήματος οργανωμένων διαμερισμάτων Πρώτης κατηγορίας ή ως Διευθυντές οποιουδήποτε ξενοδοχείου δυο αστέρων ή οποιουδήποτε συγκροτήματος διαμερισμάτων Δεύτερης κατηγορίας νοουμένου σε τέτοια περίπτωση το εν λόγω ξενοδοχείο ή συγκρότημα διαμερισμάτων έχει δυναμικότητα όχι κατώτερη των 150 κλινών και ότι επιπρόσθετα έχουν τουλάχιστο διετή προϋπηρεσία σε διευθυντική θέση στην ξενοδοχειακή βιομηχανία.

(β) Οι κατέχοντες δίπλωμα επιτυχούς αποφοιτήσεως από τριτοβάθμια ξενοδοχειακή σχολή τουλάχιστο:

(i) διετούς εκπαιδευτικού προγράμματος και επιπρόσθετα έχουν τουλάχιστο διετή προϋπηρεσία ή

(ii) μονοετούς εκπαιδευτικού προγράμματος και επιπρόσθετα έχουν τουλάχιστο τριετή προϋπηρεσία εις διευθυντική θέση εις την ξενοδοχειακή ή επισιτιστική βιομηχανία ή

(ii) είναι κατέχοντες απολυτηρίου επιτυχούς αποφοιτήσεως από δευτεροβάθμια σχολή (Μέσης Παιδείας) και επιπρόσθετα έχουν τουλάχιστο πενταετή προϋπηρεσία εις διευθυντική θέση εις την ξενοδοχειακή βιομηχανία.

Νοείται ότι σε κάθε από τις πιο πάνω περιπτώσεις, σε περίπτωση αμφιβολίας όσον αφορά το επίπεδο ή την χρονική διάρκεια είτε της προϋπηρεσίας είτε των ακαδημαϊκών προσόντων των αιτούντων για εγγραφή ως μελών του Συνδέσμου, είτε όσον αφορά καθορισμό του επιπέδου θέσεως τους ως «διευθυντικής θέσεως» σε οποιανδήποτε περίπτωση και γενικά κατά πόσο οποιοδήποτε υποψήφιο μέλος εντάσσεται ή όχι σε οποιαδήποτε και ποια των ως άνω κατηγοριών σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος άρθρου, το Συμβούλιο του Συνδέσμου αποφασίζει τελεσίδικα επί αυτών των θεμάτων.

Νοείται περαιτέρω ότι οποιαδήποτε αναφορά σε κατηγορία ή ταξινόμηση Ξενοδοχείου ή συγκροτήματος διαμερισμάτων ότι αυτή η κατηγορία ή η ταξινόμηση είναι η καθοριζόμενη σήμερα υπό του Νόμου ή η μελλοντική κατηγορία ή ταξινόμηση ως θα έχει δια Νόμου ή άλλως πως αντικαταστήσει μελλοντικώς την ισχύουσα.

 

Download here your CYPRUS HOTEL MANAGERS ASSOCIATION APPLICATION FORM.

Fill it up & send it to info@cyhma.com