Οι απόψεις του ΠΑΣΥΔΙΞΕ για τα προγράμματα κατάρτισης αντί αναστολής

Στήριξη, παρά τις κτυπητές αδυναμίες του!

Έχουμε μελετήσει, ως άμεσα εμπλεκόμενος επαγγελματικός σύνδεσμος τα προγράμματα κατάρτισης για την περίοδο αναστολής και οφείλουμε να σχολιάσουμε με εποικοδομητικά κριτική διάθεση.

Καταρχήν συμφωνούμε με την φιλοσοφία που διέπει την εξαγγελία των προγραμμάτων και την πλήρη επιδότηση τους από το κράτος. Θεωρούμε ότι τέτοια προγράμματα είναι απόλυτα αναγκαία και σωστός σχεδιασμός και αξιοποίηση θα βοηθούσε την αναβάθμιση της βιομηχανίας χωρίς ουσιαστικό επιπλέον κόστος.

Υπάρχουν δυο βασικά στοιχεία που πιθανό να το καθιστούν το πρόγραμμα αναποτελεσματικό. Το περιεχόμενο του βασικού επιπέδου έχει σοβαρά κενά και παραλείψεις, ενώ αποκλείονται από την επιμόρφωση μεγάλο μέρος των εργαζομένων στην ευρύτερη τουριστική βιομηχανία.  Η χρονική διάρκεια επίσης δεν θεωρείται ικανοποιητική, αν και η βιομηχανία μπορεί να επωφεληθεί από παρεμφερή προγράμματα κατάρτισης.

Παραθέτουμε αναλυτικά τις κριτικές διαπιστώσεις μας.

Εν πρώτης, εκ του αποτελέσματος,  φαίνεται πως ο βαθμός συνεργασίας των εμπλεκομένων τμημάτων δεν ήταν ο αναμενόμενος. Ενώ το όλο εγχείρημα ήταν μια ιδανική ευκαιρία προαγωγής και καθιέρωσης των Επαγγελματικών Προτύπων, εντούτοις αυτό δεν έγινε για λόγους που οφείλουν να εξηγήσουν οι αρμόδιοι.

Η εξειδικευμένη βασική θεματολογία είναι σχολικού επιπέδου και πιθανόν να μην ανταποκρίνεται ικανοποιητικά  στις σημερινές ανάγκες της αγοράς, ενώ ελλείπει η διατριβή με νεωτερισμό και καινοτομία. Ελλείπει επίσης η εμπλοκή των εξειδικευμένων υπηρεσιών για τεχνικής και τεχνολογικής φύσης θέματα, ενώ ανεπαρκές κρίνεται η ύλη για διαπολιτιστική αγωγή και τις ξένες γλώσσες,   αφαιρώντας κατ’ αυτό τον τρόπο πνοή από το εγχείρημα.

Βασικά τμήματα της λειτουργίας μιας ξενοδοχειακής μονάδας δεν έχουν συμπεριληφθεί στα προγράμματα κατάρτισης, όπως τεχνικό τμήμα, τμήματα τροφοδοσίας και τμήμα λογιστηρίου, τμήμα δραστηριοτήτων κοκ.

Δεν συμφωνούμε με τον μη συμπερίληψη της επισιτιστικής βιομηχανίας στα προγράμματα κατάρτισης, καθώς ο τομέας τα έχει περισσότερο ανάγκη. Επιπλέον θεωρούμε πως δικαιούχοι πρέπει να είναι όλοι οι εργαζόμενοι στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, επισιτιστική βιομηχανία και παρεμφερείς τομείς τουρισμού ανεξάρτητα αν είναι μόνιμοι ή όχι.

Είμαστε της άποψης πως ο σχεδιασμός μπορούσε να ήταν περιεκτικότερος, ευρύτερος και πιο στοχευμένος. Ανησυχούμε πως τα προγράμματα αυτά δεν θα επιφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα γεγονός που θα έχει αδίκως αρνητικό αντίκτυπο σε τυχόν μελλοντικά παρόμοια προγράμματα. Καλούμε τους αρμοδίους να επανεξετάσουν και διευρύνουν τη θεματολογία και το δικαίωμα συμμετοχής.  Παρόλες τις αδυναμίες του εγχειρήματος καλούμε τα μέλη μας να το στηρίξουν.