Τα έργα Καινοτομίας, ίσως να φαίνονται ως κάτι το τρομερά δύσκολο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) λόγω των διαφόρων πτυχών τους που απαιτούν σχολαστικό συντονισμό, εκτέλεση, ενέργειες παρακολούθησης καθώς και επένδυση πόρων.

Η θεωρητική και πρακτική γνώση διαχείρισης έργων Καινοτομίας είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία των δραστηριοτήτων Καινοτομίας μιας Μικρομεσαίας Επιχείρησης. Για αυτό ακριβώς το λόγο συστήνεται ο διορισμός ενός Διαχειριστή Καινοτομία, ο οποίος θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες διαχείρισης έργων καινοτομίας (Innovation Project Management) οι οποίες τους επιτρέπουν να σχεδιάζουν, να εκτελούν, να παρακολουθούν και να αξιολογούν τέτοιων έργων.

Ένας Διαχειριστής Καινοτομίας πρέπει να μπορεί να ηγείται μιας ομάδας έργου καινοτομίας και να τη καθοδηγεί ώστε:
• Να γίνεται αποδοτική ανάπτυξη ιδεών σύμφωνα με τις ανάγκες και τους στόχους του οργανισμού
• Να αναπτύσσονται καλές στρατηγικές για την υλοποίηση των έργων
• Να αναθέτονται κατάλληλοι ρόλοι και ευθύνες στους εμπλεκόμενους
• Να γίνεται σωστή παρακολούθηση και αξιολόγηση δράσεων, δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων
• Να γίνεται προοδευτική επεξεργασία του εύρους των έργων και να αιτιολογούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται
• Να γίνεται σωστή χρήση των διαθέσιμων πόρων για την εκτέλεση εργασιών των έργων και να τηρούνται οι προθεσμίες

Το Εκπαιδευτικό Πακέτο Έργου EPIC για ΜΜΕ στοχεύει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και γνώσεων Διαχειριστών Καινοτομίας μέσα από τα πιο κάτω παραδοτέα:

1. Εκπαιδευτικός Οδηγός με ασκήσεις και θεωρία σχετικά με τις δραστηριότητες καινοτομίας όπως:
• η διαχείριση έργων
• η διαχείριση ποιότητας
• η διαχείριση προσωπικού
• εκκόλαψη και υλοποίηση ιδεών.
Ο οδηγός περιέχει παραδείγματα καλών πρακτικών, εργαλεία διαχείρισης επιχειρήσεων και έργων.

2. Εκπαιδευτικό επιτραπέζιο παιχνίδι (Innovation Wizard Card Game) μέσα από το οποίο οι παίκτες καλούνται να εφαρμόσουν τις δικές τους γνώσεις και δεξιότητες για υλοποίηση καινοτόμων ιδεών. Παράλληλα θα αναπτύξουν δεξιότητες όπως η δημιουργικότητα, ομαδικότητα, επικοινωνία και διαχείριση ιδεών.

3. Ηλεκτρονικά Εργαλεία μελέτης και αυτό-αξιολόγησης, που στοχεύουν στην αναγνώριση κενών στο γνωστικό πεδίο και δεξιότητες ενός Διαχειριστή Καινοτομίας, αλλά και πτυχές ενός ως οργανισμού στις οποίες υπάρχει χώρος για βελτίωση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Διαχείριση Καινοτομίας, Εκπαίδευση, και χρήσιμα Εργαλεία επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου @ www.epic-project.net