Στο πλαίσιο της καλλιέργειας των σχέσεων μεταξύ των δύο μερών και της κοινής προσπάθειας για αμοιβαία κατανόηση και προώθηση μιας πολυεπίπεδης συνεργασίας, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Διευθυντών Ξενοδοχείων (ΠΑΣΥΔΙΞΕ) προτίθενται να διευρύνουν την επιστημονική, εκπαιδευτική και άλλη συνεργασία με τη σύναψη σχετικής συμφωνίας.

Η συνεργασία καλύπτει τους παρακάτω τομείς:

Ενημέρωση και ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος
Κοινές πολιτιστικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές, επαγγελματικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες
Συμβουλευτικές και επιστημονικές υπηρεσίες και μελέτες
Κοινή συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα
Επαγγελματική / εργασιακή καθοδήγηση φοιτητών και νέων αποφοίτων
Διοικητική εκπαίδευση φοιτητών με τοποθέτηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας
Τα αποτελέσματα της συνεργασίας μπορούν να παρουσιάζονται μέσα από κοινές ενέργειες διάχυσης όπως δημοσιεύσεις, διασκέψεις, ιστοσελίδες και άλλα.

Όταν επισημοποιηθεί η συνεργασία, θα σταλεί όλη η σχετική πληροφόρηση στα μέλη του ΠΑΣΥΔΙΞΕ.