Η Παραμελημένη Τρίτη Διάσταση της Διεύθυνσης Ξενοδοχείων
Η ανάγκη κατάρτισης όλων μας στις διανθρώπινες δεξιότητες.

O ρόλος του διευθυντή είναι σημαντικός για τη λειτουργία και την πρόοδο των επιχειρήσεων, του τουρισμού και της οικονομίας  ευρύτερα.
Η μεταβολή  του ξενοδοχείου ως μια οντότητα βιωματικής εξυπηρέτησης , έχει  διαφοροποιήσει ουσιαστικά το ρόλο που διαδραματίζει  ο διευθυντής.
Η ύπαρξη γνώσης και εμπειρίας στη  λειτουργία ενός ξενοδοχείου παραμένει βασική προϋπόθεση. Απαραίτητη είναι επίσης η εξελιγμένη τουριστική συνείδηση, ως όραμα και πυξίδα. Αυτά αξιολογούνται μέσα από την ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών και από το βαθμό εξυπηρέτησης των πελατών.
Η σημερινή αποστολή ενός διευθυντή περιλαμβάνει και τη διάσταση της  καθοδήγησης της ομάδας του.

Το ξενοδοχείο έχει σήμερα την ανάγκη ενός διευθυντή δραστήριου, δημιουργικού και υπεύθυνου, που θα ενδυναμώνει την εργασία των συναδέλφων του. Δοκιμάζεται, ιδιαίτερα, στον τομέα του συντονισμού των επιβλεπόντων και στον τρόπο κινητοποίησης τους για  την επίτευξη των κοινών στόχων.
Γι αυτό ο διευθυντής πρέπει να κατέχει  πέραν από τον ψηλό δείκτη νοημοσύνης, κυρίως, ψηλό δείκτη συναισθηματικής νοημοσύνης.

Από το τρισδιάστατο του ρόλου του πηγάζει ένα σύνολο εξαιρετικά σημαντικών λειτουργιών και λειτουργημάτων:
1. Λειτουργία προγραμματιστή και συντονιστή.
2. Λειτουργία συμβούλου για διευθυντικά, επιμορφωτικά, υπηρεσιακά, επαγγελματικά και διανθρώπινα θέματα.
3. Λειτουργία κατόχου επαγγελματικής πληροφορίας ώστε να διεκπεραιώνεται άψογα η εξυπηρέτηση των πελατών, αλλά και για άψογη λειτουργία των τμημάτων.
4. Λειτουργία διευκολυντή της επικοινωνίας των εποπτευόντων μεταξύ τους ή προς άλλα πρόσωπα και πελάτες.
5. Λειτουργία υποκινητή κι εμψυχωτή των εποπτευόντων σε θέματα στελέχωσης και εποπτείας εργασίας.

6. Λειτουργία αξιολογητή του έργου των εποπτευόντων στα τμήματα ειδικά, αλλά και στη μονάδα γενικότερα.

Ο  σύνθετος ρόλος απαιτεί επιμόρφωση και προετοιμασία στην τεχνική της διοίκησης, αλλά επιπλέον επιμόρφωση στην εφαρμοσμένη ψυχολογία των διατομικών και διομαδικών σχέσεων.
Κινούμενος σε ένα πλέγμα διαπροσωπικών σχέσεων, ο τρόπος άσκησης της εξουσίας έχει τεράστια σημασία. Η ατομική αξία του τελικά δεν κρίνεται από το μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα του, αλλά  από το κύρος της προσωπικότητας, την ικανότητα επιβολής (ή συμβουλής), την ικανότητα να πείθει, την επιχειρηματολογία του.
Η αποστολή του ως ηγέτης  δεν είναι η επικράτηση, αλλά η καθοδήγηση στη συλλογική προσπάθεια για υπέρβαση των προσδοκιών των πελατών και στην επίτευξη των (ευγενών) επαγγελματικών στόχων της ομάδας του.
Ο διευθυντής είναι συμπαραστάτης και αρωγός των εποπτευόντων για να κινητοποιούν τους, ενίοτε, μέτριους σε απόδοση απασχολούμενους της ομάδας τους.
Γεφυρώνει τις διαφορές που προκύπτουν από το αναπόφευκτο χάσμα των γενεών στη μονάδα του  και στην κοινωνία ευρύτερα.
Καλοδέχεται τη διαφορετικότητα όλων (σωστά επιλεγμένων) μελών της ομάδας, πετυχαίνοντας τον μέγιστο βαθμό συνεισφοράς και εμπλοκής των.
Η αυτογνωσία και η ενσυναίσθηση είναι η πυξίδα των αποφάσεων του.

Ο κλάδος χρειάζεται στελέχη- αστέρες πρώτου μεγέθους, για να βγει από τη δυσμενή θέση των αυξομειώσεων και της μείωσης της αξίας του τομέα στη ευρύτερη κοινωνία.
Η σωστή ανταμοιβή είναι προς όφελος των επιχειρηματιών και του τουρισμού ευρύτερα.  Αυτό ενισχύει τον βαθμό παρακίνησης των επαγγελματιών.
Είναι βέβαιο πως η πλειοψηφία των διευθυντών κατέχει τα προσόντα και έχει συναίσθηση του ρόλου και των δυσκολιών του. Είναι γι’ αυτό που η θέση του διευθυντή είναι πολύ σημαντική για να στελεχώνεται ευκαιριακά ή με αμιγώς συγγενολογικά κριτήρια.
Αυτό που ξεχωρίζει τους αστέρες από τους άλλους δεν είναι το νοητικό τους πηλίκο, αλλά η νοημοσύνη της καρδιάς και η ταπεινοφροσύνη που επιφέρει η ανάπτυξη των διανθρώπινων δεξιοτήτων τους.

Ως η Τρίτη Διάσταση της σύγχρονης Διεύθυνσης Ξενοδοχείων.